محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

شهر سبز پایدار، سیما و منظر شهری
توسعه کالبدی و شهر سبز پایدار
سیاست های مدیریت شهری در شکوفایی شهری (CPI)
صنعت گردشگری، اقتصاد شهری و شهر سبز پایدار
حمل‌ونقل سبز و توسعه پایدار شهری
انرژی های تجدید پذیر، تولید پاک و شهر سبز پایدار
معماری نوین و شهر سبز پایدار
عمران شهری، مصالح نوین و شهر سبز پایدار
فضای سبز، پوشش گیاهی، باغات و شهر سبز پایدار
محیط‌زیست، بحران آب، تغییرات اقلیمی و شهر سبز پایدار
ارتقا سلامت شهروندان و شهر سبز پایدار
شهر هوشمند، شهر سبز پایدار