اخبار

1395/11/07
شروع داوری مقالات


به گزارش دبیرخانه اولین همایش شهر سبز پایدار، با توجه به کثرت مقالات دریافتی و استقبال گسترده ی متقاضیان و دانشگاهیان، داوری مقالات از تاریخ 28دیماه شروع و تا تاریخ 15 بهمن ماه ادامه دارد.متعاقبا نتایج داوری از طریق درگاههای ارتباطی متقاضیان داوری مقاله به اطلاع ایشان خواهد رسید