اخبار

1395/11/07
بدین وسیله به اطلاع کلیه ی متقاضیان،داوران و مدعوین اولین دوره همایش شهر سبز پایدار می رساند زمان برگزاری همایش به تاریخ های دوم و سوم اسفند ماه تغییر کرد.


بدین وسیله به اطلاع کلیه ی متقاضیان،داوران و مدعوین اولین دوره همایش شهر سبز پایدار می رساند
زمان برگزاری همایش به تاریخ های دوم و سوم اسفند ماه تغییر کرد.