اخبار

1395/09/03
دکتر محمد رحماني، دبیر کميته علمي همايش گزارشي در خصوص عملکرد کميته علمي و نشست مشترک کميته‌هاي علمي و اجرايي همايش ارائه نمودند.


دکتر محمد رحماني، دبیر کميته علمي همايش با ارائه گزارشي در خصوص عملکرد کميته علمي و نشست مشترک کميته‌هاي علمي و اجرايي همايش به‌تفصيل در مورد ساختار پيشنهادي آماده‌ شده براي وبگاه همايش جهت اطلاع‌رساني، ثبت‌نام و دريافت مقالات پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان، چارچوب پيشنهادي آماده ‌شده براي ارائه مقالات (راهنمای نگارش)، مباحث مرتبط با داوري مقالات، تنديس، لوح تقدير و گواهي مقالات همايش و ساير هزينه‌هاي علمي همايش و همچنين زمان و محل برگزاري همايش به ايراد سخن پرداخت