اخبار

1395/08/20
برگزاری جلسه شهر سبز پایدار با حضور جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی، مدیرکل امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست کشور


جلسه شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر پیرامون شهر سبز پایدار با حضور آقای دکتر سید مهدی حسینی، مدیرکل امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست کشور، آقای دکتر ابراهیم مولوی ریاست مرکز، آقای سید مصطفی رسولی شهردار محترم همدان، آقای حسن محمدی مسؤول دبیرخانه شهر سبز پایدار، اعضا و اساتید عضو شورای پژوهشی برگزار گردید.

مصوبات جلسه :

1-       تشکیل کمیته های علمی و اجرایی شهر سبز پایدار در مرکز مطالعات و پژوهش ­های شورای اسلامی شهر همدان

2-       موافقت با کلیات برگزاری همایش شهر سبز پایدار در تاریخ مقرر

3-       هماهنگی و تعامل بیشتر با دبیرخانه شهر سبز پایدار شهر قزوین